POINT OF VIEW: PAMELA GOLBIN TAKES US TO ALBER ELBAZ